وبلاگ ایرانی یونگ سنگ 許永生 YS501 گروهیه پنج نفره و .....forever YS....... با ما همراه باشید .. http://ros-youngi.mihanblog.com 2018-04-21T05:08:58+01:00 text/html 2015-03-17T04:31:47+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو ....... http://ros-youngi.mihanblog.com/post/215 http://harkat.com/create/norooz1 text/html 2015-01-17T19:49:56+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو فن کم های امرورز 3 http://ros-youngi.mihanblog.com/post/214 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">out the clob</span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/OzP3I]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">talking time&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/N5a2s]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">talking time 2</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/yVgdw]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">find</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/f6k9S]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-04.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">find2</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/3CbFk]</font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2015-01-17T17:57:52+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو فن کم های امروز http://ros-youngi.mihanblog.com/post/213 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">فن کم هاسی امروز روببینید برای دانلود برید به کانال اختصاصی یونگ سنگ&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">www.aparat.com/YS501</font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">-------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ur men&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/z1SbN]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">----------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">snow prince</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/CRZ6G]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">-----------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;let it go&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/LMFpG]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">---------------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;پسران فراتر از&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/CRPv9]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">-----------------------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پسران فراتر از گل 2</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/As6V9]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">-----------------------------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;talking young saeng&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">[http://www.aparat.com/v/7Dcyx]</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">-------------------</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اوت ده کلابم اومده النه میزارم با یه ویدوی ی دیگه ینا رو ببینید فعلا&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-01-17T14:10:27+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو عکسای جدید کنسرت امروز http://ros-youngi.mihanblog.com/post/211 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">عکسای جدید کنسرت امرزو بعد سالها دابل اس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دو بار ه با همن غیر از یور من مثل اینکه اسنو پرنس رو هم با هم اجرا کردن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">و اهنگ پسران فرا تر از گل&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ای جونم یونگ سنگ کتش مال هنر گول زنیه عکسا زیادن بازم میزارم حتما&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/c29dbi0ojrrcskcbwf6c.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/ni8v2dmjatugwjaqn1jq.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/564d5q7ni1xbwju0p03.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/6ph427rfm7axn7146bzs.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/9yznlr1t79m6ep04lru.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/ovdybyjjxqec1goc8g9q.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/nkbq4fow4lzvse7ji6tu.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/wlwbbhdoqwj38qzc3im0.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/jt5igqyqzf3rdjo9ird.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/89bekrgh02fxydcluzp8.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/z42i3gqpcr6fngxl6w.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/t9klhxdyh7ccfsh1irr.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/aa09283h6camdtswmirr.jpg" alt=""></div> text/html 2015-01-17T08:50:05+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو کنسرت پلیس 2015/1/17 http://ros-youngi.mihanblog.com/post/210 <div style="text-align: center;"><font size="4">سلام&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">همین طور که میدونید امروزدو باره یونگی همه دابل اسی ها رو خوشحال کرد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">قراره امروز یونگ سنگ و هیونگ و کیو با هم توکنسرت پلیس اهنگ یور منو اجرا کنن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;تا حالا عکس خاصی از اجراشون نیومده تنها چن تا عکس اومده که براتون میزارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;گو یا هیونگ جونم رسیده به اداره پلیس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/iuxifkrh6hucbt5e0e58.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/rb05vaceigatvs2mk9fo.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/eixclqhda05xbieo4i1u.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/ueu7r7nerov24si8v.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/k1ip67zie0zpiv6fjlz.jpg" alt=""></div> text/html 2015-01-10T15:10:14+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو کنسرت پلیس 2015/1/10 http://ros-youngi.mihanblog.com/post/209 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#6666cc">اجرای waeck chaild توسط یونگ سنگ برای اولین برا بعد از یک سال&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/GR9qW]</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-01-04T08:08:25+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو اجراهای دیروز پلیس http://ros-youngi.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33cc00">اجراهای دیروز پلیس گذاشتم تو اپارات زود ببنید تا حذف نشه اجراهاش هر دفه از &nbsp;دفه قبل قشنگ ترمیشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33cc00">میبینین که من از دست اپارات چه میکشم دیگه الن دوباره باید از اول همه شو بزارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#33cc00">&nbsp;find</font></div><div><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">[http://www.aparat.com/v/mQOns]</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">ای جونم ندیده بودم یونگ سنگ اینقد راحت با فنا حرف بزنه</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">&nbsp;معمولا خجالت میکشید ولی الان خیلی قشنگه حرف زدنش عالیه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">out the clob</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">[http://www.aparat.com/v/IFxKD]</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">&nbsp;lost star</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">[http://www.aparat.com/v/vlEVh]</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3">ur me</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/VXTSG]</div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3">&nbsp;let it go</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/4t9aR]</div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3">&nbsp;snow prience</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ff33" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/tUn0x]</div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">&nbsp;برا دانلود برید به کانالم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">www.aparat.com/YS501</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4">&nbsp;بقیه شم بعدا براتون میزارم حتما&nbsp;</font></div> text/html 2015-01-04T07:09:57+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو کنسرت پلیس 2015 http://ros-youngi.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">عکسای اجراهای دیروز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">این دیگه زیادی داره با روحو روان من بازی میکنه اخه چرا&nbsp;</font></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/6wjn5p7o5lokay6l5ns0.png" alt=""><div><br></div><div><br><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/3wi8j07ygz9qy8k30wn.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/ho99ioxhtl4dalro7vvf.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/6sznbwiuyj6toln1lmmm.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/xtn2yzwod3d531y4tuxc.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/jg6rjjbl22lwhhcs14j5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/47xjs8tf0z4okqlxlrt4.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/qrf67rvzrvgp0lj38ufd.jpg" alt=""></div></div></div> text/html 2015-01-02T11:10:49+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو yuong saeng mp3 http://ros-youngi.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">با سلام ....</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خوبید.... خوشید ..</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">ببینید چی براتون اوردم </font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">MP3 اهنگای یونگ سنگ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">&nbsp;43تا اهنگه که منبه مرور براتون میزارم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">بعد تو قسمت صفحات جانبی &nbsp;قرار میدم تا همیشه در دسترس باشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">و راحت بتونید دانلود کنید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">اینا یه سری شه سری بعدشم براتون میزارم این جانب ....چشم ..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#993300">حالا هی نظر نزارید برا من.... اکشال نداره خو ....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.mediafire.com/download/bn5mbvpnc9cyize/Connect+The+Broken+Night+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3" target="" title=""><font size="4">Connect The Broken Night ( Heo Young Saeng )</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.mediafire.com/download/nbv57ucdefuao1l/Coward+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3" target="" title=""><font size="4"><div><br></div><div>Coward ( Heo Young Saeng )</div></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.mediafire.com/download/s3w5vtr5pd541be/Crying+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3" target="" title=""><font size="4">Crying ( Heo Young Saeng )</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://www.mediafire.com/download/r0wfr3d6xjkf0f9/Crying+Jap.+Ver.+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3" target="" title="">Crying Jap. Ver. ( Heo Young Saeng )</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://www.mediafire.com/download/i86c1kyavxu4468/Don%27t+Give+Up+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3#39;t_Give_Up_(_Heo_Young_Saeng_).mp3" target="" title=""><br></a></div><div><font size="4"><a href="http://www.mediafire.com/download/i86c1kyavxu4468/Don%27t+Give+Up+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3#39;t_Give_Up_(_Heo_Young_Saeng_).mp3" target="" title="">Don't Give Up ( Heo Young Saeng )</a></font></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.mediafire.com/download/h4ipi95w316qbv8/I+Believe+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3" target="" title=""><font size="4">I Believe ( Heo Young Saeng )</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="4"><a href="http://www.mediafire.com/download/4a64uk0089413gj/Hello+Mello+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3" target="" title="">Hello Mello ( Heo Young Saeng )</a></font></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بقیه شم میزارم اینا رو داشته باشید&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;اگه دانلودا مشکلی داشت حتما بگید&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">برید ادمه&nbsp;</font></div><a href="http://www.mediafire.com/download/4a64uk0089413gj/Hello+Mello+%28+Heo+Young+Saeng+%29.mp3" target="" title=""><div></div></a></div> text/html 2015-01-02T06:12:05+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو young saeng 2014.1 -------2014.12. http://ros-youngi.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b><u>&nbsp;یونگ سنگ در سالی که گذشت</u></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><u><br></u></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;<font color="#009900">سال 2014 &nbsp;سالی بود که یونگ اولین سال سربازیشو گزروند نمیدونم از نظر خودش چه طوری بود</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#009900"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#009900">&nbsp;اما اون چیزی که ما میدیدم یونگ اون کاری رو انجام میداد که دوست داشت&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#009900"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">و این برا ما حداقل جای خوشحالی داشت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">از نطر من این سال برا یونگ خوب بود احساس میکنم خشحال تر بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">&nbsp;اجرا هاش روی سن قشنگ ترو با اعتماد به نفس تر بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">&nbsp;در کل این ماه اخر خیلی ارومتر &nbsp;بود من دوست داشتم و هروز دیدینش منو خوشحال میکرد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">&nbsp;این اجراهای اخرش رو بارها وبارها نگاه کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">انگار یونگ بااین اجرا ها رنگ دیگه به خودش بین YESها گرفته طوری که همه پروفایلاشونو عوض</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">&nbsp;کردن و عکسای جدید یونگو گذاشتن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">انگار همه این چهره یونگو خیلی دوست داشتن من که دوباره ....&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#009900">ببینید عکسارو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/ecdpy9bqeham88vujk.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">اوه اوه تغییرات اونم تا این حد اونم در عرض یه سال&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/y360839a3ycd9a8pxl4y.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">اخی&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/lv6xndsk3vkjkbkmhgxs.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">چقد دلم برا این یونگی کوچولو تنگ شده&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">&nbsp;یونگی در اغاز سال2014</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/8lq1qzsb45azxl7mifl.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">&nbsp;یونگ در پایان سال 2014&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/og5c9i539qrsq6hq9pw.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/xyzuk7m8wcz65s2vdfu8.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00">یونگی خسته است.... میفهمی خسته ...</font></div> text/html 2014-12-31T08:23:11+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو new picture http://ros-youngi.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff"><br></font></div> <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff">یونگ سنگ 2014/12/25</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff">&nbsp;با این &nbsp;عکسا تو خیلی از فن کلابا یس ها پوستر ساختن خیلی عالین عکسا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff">&nbsp;اندازه عکسا بزرگن دانلود کنید تاکاملشو ببینید&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10603609_765757166849584_5551531210252217783_n.jpg?oh=69a6d6971374138d9c81b734a71529d0&amp;oe=552F990A&amp;__gda__=1429594034_195b31896564c9b73e1f4ef1d428b31d" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://postfiles8.naver.net/20141225_71/camemberti_1419514878253B2YpP_JPEG/IMG_9081_3.jpg?type=w1" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://postfiles8.naver.net/20141225_71/camemberti_1419514878253B2YpP_JPEG/IMG_9081_3.jpg?type=w1" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10427247_765756963516271_6113528098472056143_n.jpg?oh=927c39408e77467f3297b9ff3f07f216&amp;oe=552A6AF4&amp;__gda__=1425875276_c55a183e45326357f2490a402678cca9" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10006266_765756323516335_770330498441644652_n.jpg?oh=85b9610475c4e2042344c9b7977e711d&amp;oe=552A8660&amp;__gda__=1430284329_b4b98323c3e9d4792f4a7a9efcf84754" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10376265_765756226849678_5455328099572425824_n.jpg?oh=1e1d31c301fdd52a96d20c936606ca07&amp;oe=55347242&amp;__gda__=1428627496_6efb6d6d8e7e5035eede8e5de9ee4806" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10888403_765755710183063_6112678984635152413_n.jpg?oh=b6524ae70bd9aa826c5254e73cfd6f42&amp;oe=553D7ACD" alt=""></div> text/html 2014-12-31T05:11:40+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو new picture http://ros-youngi.mihanblog.com/post/152 <div><br></div> <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ببخشید بچه ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;یه جایی رو پیدا کردم که تمام عکسای اجراهای دسامبرو دسته بندی کرده منم فعلا اینا رو گذاشتم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تصمصم درام یه گالری درست کنم و بزارم تو حاشیه وبلاگ وعکسای این چن وقته رو توش جا بدم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این عکسا مال نوزدهمه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;ببخشید چون از توییتر برداشتم اگه باز نشد با فیلتر ببینید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10430504_765691956856105_6952758985961901851_n.jpg?oh=1dc21425390628eb4bd441040120de57&amp;oe=54FCCB09&amp;__gda__=1428888497_8b2b82a64177783f300689a263b42525" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10906201_765692090189425_3407404832121733236_n.jpg?oh=103942da5f0a69b56512f9a3c1d2d3fe&amp;oe=55436A1D" alt=""></div> text/html 2014-12-31T04:48:45+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو new picture http://ros-youngi.mihanblog.com/post/151 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#66ff99">یونگ سنگ 2014/12/19</font></div> <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10407017_765734630185171_8631549185819294655_n.jpg?oh=de14743271a6ed8b03e6e719031f454e&amp;oe=552E9564&amp;__gda__=1430317650_24b5b4096561809d6660e5a80ae63e35" alt=""></font> <div><br></div><div><br></div> text/html 2014-12-31T04:39:06+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو new picture http://ros-youngi.mihanblog.com/post/150 <div style="text-align: center;">ببخشید که پستا تکراری شده&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ولی به نظرم عکسا کیفیتشون خوب بود و ازشو داشت بزارم&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">2014 / 12/ 20 یونگ سنگ&nbsp;</div> <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10898069_765740803517887_2199561158781353240_n.jpg?oh=adfd69ff81217d97e2c681e6a2cc4f5f&amp;oe=552FB11A&amp;__gda__=1429230278_480642408e74f368b8c25ba8a06c728c" alt=""><div><br></div><div><br> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10906173_765740690184565_7056873972218663546_n.jpg?oh=59c5cf8da90b324920cb50a34517d773&amp;oe=5535C7A2" alt="">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10897079_765740563517911_1281367461757714317_n.jpg?oh=7d6365b8b4e571ec9b54250583de0aad&amp;oe=553A117B&amp;__gda__=1426007463_74d62a9fdcd58ac74516c13cf0fd40c7" alt="">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10896973_765740466851254_7189428443208710866_n.jpg?oh=f15fdbd41a16a3977f172d011fcaaef9&amp;oe=55324B3B" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10897035_765740383517929_2037439440246827351_n.jpg?oh=858d46810a56686299c7cbcedf10eb9f&amp;oe=553E5555" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10897785_765740296851271_2921912159934589886_n.jpg?oh=3f6b43f12239202ec0dc2c91eb78c3d2&amp;oe=54FB07E2&amp;__gda__=1429437530_f3f6cd2d9201033bd206386b2fea8e4f" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10646989_765740226851278_1741540870633722428_n.jpg?oh=7d362cce8eacf00148bf25994658b8ad&amp;oe=5535EFE1" alt=""></div><div><br></div> </div> text/html 2014-12-30T04:25:52+01:00 ros-youngi.mihanblog.com رز هئو walpaper young saeng http://ros-youngi.mihanblog.com/post/148 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933">امروزم سلام بچه ها&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933"><br></font></span></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933">خوبید امروز براتون یه تعداد والپیپر یونگ سنگی خوشکل اوردم</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933">&nbsp;که مناسبه &nbsp;برا قالب وبلاگ و صفه &nbsp;کامپیوتورو موبایلو دیگه چیزای دیگه ...و تقویمشم هست&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933">&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc9933">&nbsp;بعضی ا رعکسا سایزشون بزرگه نصفش دیده نمیشه &nbsp;دانلود کنید تا کاملشو ببیند&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc9933"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/djss3805gvqkty8chyxv.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/04ftgsq3lxkrjt3h5t37.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/trb9fl2vq5fn4rdyi7tk.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#6600cc"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#6600cc"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/pfo6e7heyu93zrkyutvd.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div></div>